Manažment
(Manažment)

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod – vznik, podstata a systémy manažmentu, prehľad manažérskych teórií.
2. Proces manažmentu a funkcie riadenia, úrovne riadenia, typy manažérov.
3. Plánovanie a rozhodovanie – druhy plánov, fázy plánovania, metódy rozhodovania.
4. Strategický manažment – jeho podstata a obsah.
5. Organizovanie a organizačné štruktúry.
6. Riadenie ľudských zdrojov.
7. Manažment zmien, organizačné konflikty a ich riešenie.
8. Vedenie, motivácia a výkonnosť.
9. Manažérska kontrola a informačné systémy pre riadenie.
10. Manažment podniku v medzinárodnom prostredí, globalizačné stratégie.