Podnikové hospodárstvo a podnikateľstvo
(Podnikové hospodárstvo)

Na tejto stránke sa nachádzajú prednášky a materiály k predmetom Podnikové hospodárstvo a Podnikateľstvo. Podnikové hospodárstvo je členené na tri okruhy: úvod do problematiky, činnosti podnikového transformačného procesu a hodnotové procesy v podniku. Témy prednášok:

 1. Úvod do Podnikového hospodárstva.
 2. Postavenie podniku a podnikanie v trhovej ekonomike.
 3. Poslanie a ciele podniku.
 4. Typológia podnikov.
 5. Životný cyklus podniku.
 6. Podnikové výrobné faktory.
 7. Majetková a kapitálová štruktúra podniku.
 8. Podnikový transformačný proces.
 9. Funkčné činnosti podnikového procesu.
 10. Náklady podniku.
 11. Cenová politika podniku.
 12. Oceňovanie podnikov.
 13. Finančné hospodárstvo podniku.
Predmet "Podnikateľstvo" je určený pre druhý stupeň štúdia. Zameriava sa na problematiku postavenia malých a stredných podnikov v ekonomike v podmienkach globalizácie, tvorbu podnikateľskej stratégie, podnikateľské plánovanie (tvorbu business plánov), tvorbu inovácií, typické podnikateľské modely a zvyšovanie konkurencieschopnosti firiem.